سند ملی آب ایران (سامانه نگاه)

کارفرما : موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاروزی

این سامانه جهت ذخیره، پردازش و تحلیل و نمایش پارامترهای هواشناسی، داده‌های خاک، گیاه و محاسبات نیاز آبی در سند ملی آب ایران برای تمام محدوده جغرافیایی ایران طراحی و پیاده سازی شده است.
جهت انجام این عملیات، سه گروه اطلاعات محاسبه شده هواشناسی، گیاه و خاک نیاز است که این داده ها با توسعه سه نرم افزار جداگانه فراهم می گردد.
ساختار این سه نرم افزار به صورت کاملا مستقل از یکدیگر پیاده سازی شده و هرکدام به صورت جداگانه از جانب کاربر قابل استفاده می باشد. همچنین هر سه به زیر ساخت نرم افزار چهارم به نام “سامانه نیاز آبی” متصل بوده و داده های مورد نیاز آن را تامین می نمایند.
مجموعه این چهار نرم افزار “سند ملی آب ایران” یا “سامانه نگاه” را تشکیل میدهند.