منو

سامانه حامي تخصيص و توزيع آب کشاورزي در سطح شبکه آبياري دشت مهاباد

اطلاعات تکمیلی

کارفرما:سازمان هواشناسی کشور
حوزه فعالیت/توضیحات:کشاورزی
نوع سرویس/پلتفرم:نرم افزار تحت وب
لینک وب سایت/اپلیکیشن:

تکنولوژی و فریم ورک ها

Data Analysis
Python
RS
WebGIS

اهداف و سولوشن ها

با استفاده از ابزار اين سيستم، امکان برنامه ريزی و تدوين طرح کشت و بهره برداری بهينه از منابع آب صورت خواهد گرفت و امکان مطالعه تأثير سياست ها و روند بهره برداری از منابع فراهم خواهد شد. همچنين ابزار لازم جهت تعيين آب موردنياز گياهان زراعی و باغی براي دوره‌هاي آتی که در بهبود وضعيت آبياری و افزايش بهره وری بسيار تأثيرگذار می باشد، فراهم خواهد آمد. همچنين با استفاده از اين زيرسيستم ها، تحويل حجمی آب و فروش آب در نقاط تحويل آب در شبکه آبياری ممکن خواهد شد و آب مصرفی در بخش‌های مختلف شبکه آبياری و زه کشی مورد پايش و ارزيابی قرار خواهد گرفت هدف این پروژه ايجاد يک سيستم رايانه ای به نام سيستم حامی مديريت تخصيص و توزيع منابع آب کشاورزی در شبکه آبياری مهاباد به وسعت تقريبي 12000 هکتار مي‌شود

قابلیت ها و امکانات

زيرسيستم برنامه ريزی و تدوين طرح کشت زيرسيستم برآورد تقاضا و مصرف آب كشاورزی زيرسيستم تحليل اطلاعات مکانی
×